Joustavuutta koulun aloittamisen ikään ja vuorohoitoa myös koululaisille

12.10.2020

Hallitus on tehnyt esityksen kaksivuotisesta esiopetuksesta, jota pääsee kokeilemaan ensi syksystä alkaen 10 000 lasta eri puolilla Suomea. Vihreät ehdottaa tämän lisäksi lisää joustavuutta koulunaloitusikään ja paremmin vanhempien vuorotyön kanssa yhteensovitettavia järjestelyjä.

Parannamme koulutuksen tasa-arvoa

Kokeilu toteutetaan, sillä monien asiantuntija-arvoiden mukaan kaksivuotinen esiopetus voi parantaa koulutuksen tasa-arvoa, koska esiopetus kuuluu kaikille ja on maksutonta. Nykyisellään jopa 20 prosenttia viisivuotiaista lapsista on kokonaan varhaiskasvatuksen ulkopuolella. Se on selvästi suurempi osuus, kuin mitä jää toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle. Ihminen ei koskaan elämässään opi niin nopeasti ja niin paljon uusia asioita kuin varhaiskasvatusiässä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää panostaa oppimispolun alkuvaiheeseen. Samasta syystä sen on oltava myös maksutonta, niin kuin isommillekin lapsille koulunkäynti ja opiskelu on.

Kavennamme oppimisen eroja

Kaksivuotisella esiopetuksella on mahdollista kaventaa myös oppimisen eroja, sillä esiopetukseen osallistuvat saavat oppimisen tukea sekä oppilashuoltoa. Niiden avulla voidaan havaita ja tunnistaa oppimisen esteitä sekä suunnitella tukea niin, että vaikeuksia oppimisessa voidaan ennaltaehkäistä. Kaikille yhtäläisellä esiopetuksella voidaan tukea myös vieraskielisten lasten suomen kielen oppimista ja tukea integroitumista koulujärjestelmään. Nyt monet maahanmuuttajataustaiset lapset ovat varhaiskasvatuksen ulkopuolella.

Nostamme osaamistasoa

Uskomme, että kokeilulla voidaan saada tietoa siitä, millainen järjestely edistää parhaalla tavalla oppimista. Esiopetuksen etuina verrattuna esimerkiksi perhepäivähoitoon on henkilöstön korkea koulutustaso ja laadukas pedagoginen osaaminen. Lisäksi oppimisympäristö on suunniteltu oppimista leikin, laulun ja toiminnan kautta tukevaksi. Ideana ei ole, että koulumainen koulu alkaisi yhtään aikaisemmin, vaan että lapsen herkkyyttä ja uteliaisuutta oppimiselle tuettaisiin ikä- ja kehitystasoa vastaavasti entistä paremmin.

Mitä seuraavaksi?

Kokeilun kautta toivomme, että saamme myös lisätietoa siitä, miten siirtymä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen voisi tapahtua jouhevammin, sekä miten niiden lasten päiväkoti- ja koulupäiviä voisi kehittää, joiden vanhemmat ovat vuorotyössä. On myös arvioitava, kuinka esi- ja alkuopetusta voisi nykyistä paremmin järjestää kokonaisuutena, joka huomioi lasten erilaiset lähtökohdat ja taitotasot.

Esi- ja alkuopetuksesta yhtenäisempi kokonaisuus

Esiopetuksen ja perusopetuksen alkuopetuksen (1.-2. lk) välistä jatkumoa on tarpeen vahvistaa. Nyt lapsella voi olla eri rakennus, ryhmä ja kasvatushenkilöstö viisivuotiaana varhaiskasvatuksessa, kuusivuotiaana esiopetuksessa ja seitsemänvuotiaana perusopetuksessa. Lisäksi kuusivuotias siirtyy esiopetuspäivän jälkeen usein täydentävään varhaiskasvatukseen ja ekaluokkalainen iltapäiväkerhoon, jossa on myöskin eri ryhmä, henkilökunta ja toimintatavat. Tämä on liian pirstaleista ja aiheuttaa liikaa muutoksia pienen ihmisen elämään lyhyen ajan sisällä. Vaihtuvuus voi aiheuttaa katkoksia myös lapsen saamassa oppimisen tuessa. Siksi me Vihreät haluamme, että esi- ja alkuopetus nivotaan yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi, jolla tuetaan lapsen oppimisen valmiuksia suunnitelmallisesti yksilölliset tarpeet huomioiden. Jos 5-8-vuotiaiden opetus muodostaisi selvemmin yhtenäisen kokonaisuuden, siinä voitaisiin hyödyntää lapsen tarpeita vastaavasti päiväkoti- ja koulumaailman parhaita puolia: opiskelua, leikkiä ja hoivaa.

Joustavuutta koulunaloitusikään

Nykyään lähes kaikki lapset aloittavat koulun sinä vuonna kun täyttävät seitsemän vuotta, mutta erot lasten kehitysasteessa ja oppimisen valmiuksissa voivat olla hyvinkin suuria. Osa lapsista ei malttaisi nahoissaan pysyä, kun haluaisivat päästä ratkomaan koulutehtäviä, toiset kaipaisivat vielä pitkään leikinomaisempaa lähestymistapaa ja aikuisen syliä. Päätökseen varhennetusta koulun aloituksesta tai sen lykkäyksestä tarvitaan mm. psykologin lausunto, joten valtavirrasta ei kovin helposti poiketa. Poikkeava koulunaloitusikä voidaan kokea myös leimaavaksi, eikä lasta haluta erottaa tutusta ryhmästä. Siksi ehdotammekin, että koulun aloitus voisi jatkossa tapahtua joustavasti 6-8 vuotiaana siinä vaiheessa, kun se lapsen kasvua ja kehitystä parhaiten tukee. Jos ryhmät on muodostettu joustavasti, pääsevät oppilaat tutustumaan toisiinsa ja ryhmäytymään yli ikäluokkien.

Vuorohoitoa esi- ja alkuopetusikäisille

Osa vanhemmista tekee töitä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Silloin lapsen kannalta ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista olla päiväkodissa, koulussa tai kerhossa pitkiä aikoja aamu- ja päiväsaikaan, kun se olisi paras, ja usein ainoa aika perheelle yhteisen ajan viettoon. 6-8-vuotias lapsi on vielä liian pieni viettämään pitkiä aikoja yksin kotona, ja hoitojärjestelyt voivat aiheuttaa harmaita hiuksia. Siksi olisikin tarpeen selvittää, kuinka vuorohoitoa voitaisiin tarjota nykyistä laajemmin esi- ja alkuopetuksen oppilaille. Lisäksi pitäisi miettiä, voitaisiinko esi- ja alkuopetusta järjestää myös iltapäivisin? Tällä voisi olla positiivisia vaikutuksia myös työllisyyden kasvuun, kun vuorotyön vastaanottaminen olisi myös pienten koululaisten vanhemmille mahdollista.

Lue tiedote