Äänelläsi luodaan työtä

Luodaan uusia työpaikkoja, helpotetaan pääsyä työelämään ja lisätään turvaa.

 1. Vihreä työllisyyspaketti

 2. Uusiutuvan energian vallankumous

 3. Teollisuuden ja palveluiden renessanssi

Yksi aikamme suurista kysymyksistä on, miten luoda työtä Suomeen työelämän ja talouden murroksessa. Työelämään pääsyä on helpotettava ja turvaa lisättävä, jotta työllisyys nousee ja työnteko on kannattavaa. Samalla on luotava uusia työpaikkoja.

Vaikeina aikoina valtion on satsattava tulevaisuuteen merkittävillä julkisilla investoinneilla ja edelläkävijyyttä rakentavilla uudistuksilla. Tavoitteenamme on luoda vähintään 200 000 uutta työpaikkaa Suomeen vuoteen 2020 mennessä. On vihreän työn, talouden ja uusiutuvan energian aika. Nyt jos koskaan.


vihreä työllisyyspaketti

Työ muuttuu. Epävarmuus on hiipinyt Suomeen, kun vanhat perinteiset alat hiipuvat ja huoli oman työn tulevaisuudesta koskettaa monia.

Siksi esitämme vihreää työllisyyspakettia paremman työelämän aikaansaamiseksi. Tavoitteenamme on työllistämisen helpottaminen ja työelämän tekeminen joustavaksi ihmisten elämäntilanteiden mukaan:

 • Helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista sekä uuden yrityksen perustamista tarjoamalla siihen liittyvät palvelut yhdeltä luukulta.
 • Taataan yrittäjille ja itsensä työllistäjille käytännössä toimiva ja riittävä sosiaaliturva.
 • Jaetaan vanhemmuuden kulut työnantajien kesken ja vanhempainvapaat 6+6+6 -mallin mukaan. Tehdään vapaista myös joustavampia siten, että osa-aikatyö tai vapaan käyttäminen useammassa osassa on helpompaa.
 • Helpotetaan osa-aikaista työskentelyä tilanteissa, joissa se edistää työssä jatkamista tai ehkäisee työuran päättymistä tai keskeytymistä.
 • Varmistetaan nuorisotakuun toteutuminen kunnollisilla resursseilla.
 • Helpotetaan ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamista luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta.
 • Helpotetaan työperäistä maahanmuuttoa. Tarjotaan tänne opiskelemaan tulleille ulkomaalaisille riittävästi kielikoulutusta ja mahdollisuus pysyvään oleskelulupaan opintojen valmistumisen jälkeen.
 • Uudistetaan sosiaaliturva perustuloksi, joka tekee työhön pääsystä helpompaa, turvasta parempaa ja työstä aina kannattavaa.

Uusiutuvan energian vallankumous

Esitämme Suomeen energiamurrosta: määrätietoista ohjelmaa, jolla siirretään Suomi puhtaan, kotimaisen uusiutuvan energian aikakauteen. Bioenergia, tuuli, aurinko, energiatehokkuus ja älykkäät sähköverkot voivat hoitaa koko Suomen energiantarpeen. Uusiutuva energia luo työtä joka puolelle Suomea. Sen lähteet ovat metsässä ja kaikkialla siellä, missä tuulee tai aurinko paistaa. Samasta syystä se on hyvää turvallisuuspolitiikkaa, sillä se lisää huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta.

 • Nostetaan uusiutuvan energian osuus vähintään 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
 • Lisätään kotitalousvähennyksen suuruutta kotitalouksien vähähiilisiin energiainvestointeihin.
 • Ohjataan valtion taseesta rahoitusta kestävän uusiutuvan energian rahastoon, joka rahoittaa kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa.
 • Sanotaan päättäväinen ”kyllä” uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle; ”ei” riskialttiille ja kalliille, ulkomaiseen osaamiseen nojaavalle ydinvoiman lisärakentamiselle.
 • Ulotetaan syöttötariffi myös pienimuotoiseen uusiutuvaan energiaan, taataan verottomuus piensähköntuotannolle sekä poistetaan hallinnolliset esteet tuuli- ja aurinkovoiman tieltä.
 • Siirrytään nettolaskutukseen, jossa pientuottaja maksaa vain kuluttamansa ja tuottamansa energian erotuksesta.
 • Kehitetään älykästä sähköverkkoa, joka tasaa kulutushuippuja ja vähentää varavoimalaitosten tarvetta.
 • Parannetaan koko yhteiskunnan energiatehokkuutta erityisesti rakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa.

Teollisuuden ja palveluiden renessanssi

Teollisuuden tulevaisuus on vihreä: edessämme on uuden teollisen vallankumouksen aika. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi maailman päästöistä on leikattava vuosisadan puoliväliin mennessä valtaosa. Myös ihmisen kasvavan kulutuksen ongelmat ovat mittavat ja ne on ratkaistava kaikkialla: jätteet on hyödynnettävä ja niiden syntyä on ehkäistävä, vedet ja ilma on puhdistettava.

Päästöttömän yhteiskunnan rakentaminen tarkoittaa valtavaa määrää uutta teollista tuotantoa, työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia. Luova talous ja ekologiset innovaatiot tuovat uutta talouskasvua maallemme. Ympäristöteknologia ja digitalisaatio ovat välineitä, joilla pidämme huolta ympäristöstä ja saamme ihmisten arjesta paremman. Kiertotaloudessa tuotteet ja niiden raaka-aineet kiertävät niin, että materiaalit säilyvät, jätettä ei synny ja tuotteille luodaan lisäarvoa digitalisaatiolla ja palveluilla. Helpottamalla samalla digitalisaatiota ja jakamistaloutta luomme uusia työpaikkoja myös palveluihin.

 • Otetaan tämä muutos haltuun ja tehdään Suomesta sen edelläkävijä.
 • Tehdään teollisuusstrategia, jonka tavoitteena tehdä Suomesta johtava maa
 • puhtaan teknologian alalla ja biotaloudessa.
 • Modernisoidaan julkinen sektori digitalisaation ja avointen tietoratkaisujen avulla. Uudistuksilla julkinen sektori tuottaa ihmisille parempia ja joustavampia palveluja vähemmällä luonnonvarojen kulutuksella sekä luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle.
 • Edistetään EU:n kunnianhimoisia kiertotaloustavoitteita ja vauhditetaan kansallisella ohjelmalla Suomen siirtymistä kiertotalouteen, jossa ihmiset voivat niin hyvin kuin mahdollista pienimmällä materiaalinkulutuksella ja ympäristökuormituksella.
 • Valjastetaan julkiset hankinnat vauhdittamaan vihreään talouteen siirtymistä. Kuntien ja valtion investoinneista on tehtävä energia- ja materiaalitehokkuuden ja puhtaan teknologian edelläkävijöitä kaikessa; niin valaistuksessa, ruoassa, rakennusmateriaaleissa kuin energiassakin.

Nyt jos koskaan Vihreät de Gröna

Jaa sivu:
Tutustu Vihreään lankaan! 26 euroa