Saavutukset

VIHREÄT HALLITUKSESSA
Koronakriisin jälkeen Suomi on nostettava taas jaloilleen. Olemme tekemässä hallituksessa reilua muutosta. Torjumme ilmastonmuutosta ja vähennämme eriarvoisuutta, jotta Suomesta tulee ympäristölle ja ihmisille kestävä.

Ilmasto

Vihreät on hallituksessa, jotta Suomi tekee oman osansa torjuakseen ilmastonmuutosta. Hallitus on asettanut tavoitteeksi Suomen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Ilmastopaneelin arvion mukaan päästövähennykset ovat edenneet jopa nopeammin kuin tavoite edellyttäisi. Jos päästötavoitteet eivät toteudu jollain yksittäisellä osa-alueella, niitä tehdään lisää toisaalla.

Teemme Suomen historian suurimman panostuksen ilmastotoimiin, joka vähentää ilmastopäästöjä jopa yli kuudella prosentilla. Miljardin euron lisäsatsaukset ilmastotoimiin auttavat meitä irrottautumaan fossiilisesta energiasta ja rakentamaan hiilineutraalia hyvinvointivaltiota.

NYt puolitamme turpeen päästöt

Aloitamme turpeen energiakäytön alasajon. Turpeen verotusta on korotettu ja turpeelle otetaan käyttöön lattiahintamekanismi, joka takaa että turpeen käyttö vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä. Samalla turvealan työntekijöitä ja yrittäjiä tuetaan luopumaan turvetuotannosta ja vaihtamaan elinkeinoa.

Nyt rakennamme raiteita

Edistämme nopeita raideyhteyksiä Turkuun ja Tampereelle sekä henkilöliikennettä Oulusta Tukholmaan. Raideliikennettä kehittämällä vähennetään Suomen ilmastopäästöjä ja helpotetaan liikkumista koko maassa.

Nyt tuemme öljylämmityksestä luopumista

Rakennukset ja asuminen tuottavat kolmanneksen Suomen ilmastopäästöistä. Pelkästään pientalojen öljylämmityksen päästöt ovat 0,8 megatonnia. Tuemme energiaremontteja ja öljylämmityksestä luopumista.

Lue lisää >


Luonto

Vihreät on hallituksessa suojelemassa yhteistä luontoamme ja turvaamassa sen monimuotoisuutta. Luonnonsuojelun rahoitus ei ole koskaan ollut näin korkealla tasolla. Luontokato ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat yhtä keskeisiä kriisejä kuin ilmastonmuutoskin. Tällä hallituskaudella voimme kääntää kehityksen suunnan.

Historiallinen panostus luonnonsuojeluun

Hallitus satsaa 100 miljoonaa euroa vuosittain lisää luonnonsuojeluun. Tämä on historiallisen suuri panostus, jonka avulla voidaan torjua pitkään jatkunutta luontokatoa ja turvata luonnon monimuotoisuutta.

Suojelemme tuhansia hehtaareja suota

Suojelemme ja ennallistamme soita, hoidamme perinnebiotooppeja ja kunnostamme lintuvesiä uudella Helmi-ohjelmalla. Samalla hillitsemme ilmastonmuutosta ja autamme satoja uhanalaisia lajeja.

Luonto on suomalaisille rakas. Perustamme uusia kansallispuistoja ja luonnonsuojelualueita, joilla pysäytetään luontokatoa ja mahdollistetaan ihmisten virkistyminen luonnon keskellä. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Nyt suojelemme metsiä

Metsä on koti tuhansille lajeille. Lisäämme metsiensuojelun rahoitusta. Samalla voimme vahvistaa myös Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelua ja laajentaa kansallispuistoja.

Lue lisää >


Koulutus

Vihreät on hallituksessa rakentamassa maailman parasta koulua. Jokaisen lapsen ja nuoren on pysyttävä mukana, eivätkä oppimiserot saa revetä. Tämä tarkoittaa sitä, että satsauksia tehdään kaikille koulutusasteelle varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja koulutuksen saavutettavuutta eri taustoista tuleville vahvistetaan.

Tuemme lasten ja nuorten hyvinvointia

Koronakriisi ei ole kohdellut suomalaisia tasa-arvoisesti. Erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen, jotta eriarvoisuus ei kasva pysyvästi. Tuemme lapsia ja nuoria koronakriisin keskellä.

Lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja

Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden kouluttautua ja rakentaa omanlaistaan urapolkua.  Lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja.

Palautimme lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen

Ensimmäisten vuosien merkitys lapsen koulutiellä on keskeinen. Palautimme lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen, lisäämme lasten saamaa tukea ja alennamme varhaiskasvatusmaksuja.

Laajennamme oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen asti

Pelkällä peruskoulututkinnolla ei pärjää enää työelämässä. Laajennamme oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen asti. Samalla teemme toisen asteen suorittamisesta maksutonta.

Lue lisää >


Tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Vihreät on hallituksessa edistämässä tasa-arvoa ja turvaamassa ihmisoikeuksien toteutumisen. Perhe- ja työelämässä on vielä paljon sukupuolittuneita rakenteita purettavaksi. Edistämme hallituksessa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista esimerkiksi parantamalla turvapaikanhakijoiden oikeuksia.

Uudistamme perhevapaat

Vihreiden pitkäaikainen tavoite sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävästä perhevapaajärjestelmästä on vihdoin toteutumassa. Toteutamme tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen.

Lisäämme suostumuksen kunnioittamisen seksuaalirikoslakiin

Seksi ilman suostumusta on väkivaltaa ja vain kyllä tarkoittaa kyllä. Uudistamme seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön suostumusta kunnioittavaksi.

Teemme feminististä ja intersektionaalista politiikkaa

Tasa-arvo ei ole valmis. Sukupuolten tasa-arvon ohella myös eri vähemmistöryhmien asemaa on yhtä tärkeää kohentaa. Siksi teemmekin eri syrjinnän muodot tunnistavaa feminististä politiikkaa.

Kannamme vastuuta turvapaikanhakijoista EU:n sisällä

Suomella on varaa auttaa suurimmassa hädässä olevia. Kannamme EU:n sisällä vastuumme turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta.

Lue lisää >


Eriarvoisuus ja hyvinvointi

Vihreät on hallituksessa, jotta eriarvoisuutta vähennetään ja kaikille turvataan yhtäläiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa. Hallitus on sitoutunut kaventamaan tuloeroja, vähentämään köyhyyttä ja lisäämään kaikkien ihmisten hyvinvointia. Toimiva hyvinvointivaltion turvaverkko ja julkinen terveydenhoito tuovat ihmisille turvaa epävarmoinakin aikoina.

Korotimme perusturvan tasoa ja pienimpiä eläkkeitä

Kenenkään ei pitäisi joutua miettimään, onko ensi viikolla varaa ruokaan tai lääkkeisiin. Köyhyyden vähentäminen on aivan yhtä ajankohtaista kuin ennenkin. Korotimme perusturvan tasoa ja pienimpiä eläkkeitä.

Uudistamme asiakasmaksuja

Poistamme hoitajien vastaanottojen maksut ja alennamme muita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Omasta terveydestä huolehtiminen ei saa olla vain hyvätuloisten etuoikeus.

Tuemme lapsiperheitä

Lasten ja perheiden hyvinvoinnilla on kauaskantoiset vaikutukset. Tuemme lapsia ja perheitä esimerkiksi tuomalla kaikki perhepalvelut saman katon alle perhekeskuksiin.

Vahvistamme vammaisten vaikutusmahdollisuuksia

Vammaiset ansaitsevat yksilöllistä kohtelua. Vahvistamme vammaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilulla.

Lue lisää >


Työllisyys

Vihreät on hallituksessa, jotta Suomeen syntyy kestävällä tavalla uusia työpaikkoja. Erityisesti koronakriisin vuoksi on huolehdittava muun muassa osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työelämään. Työtä syntyy parantamalla palveluita, purkamalla kannustinloukkuja ja lisäämällä maahanmuuttoa.

Sujuvoitamme työperäistä maahanmuuttoa

Työperäinen maahanmuutto liittyy keskeisesti Suomen työvoiman riittävyyteen, huoltosuhteeseen ja taloudelliseen elinvoimaan. Sujuvoitamme työperäistä maahanmuuttoa, jotta tänne on helppo tulla. Parannamme myös kotouttamispalveluja ja mahdollisuuksia suomen tai ruotsin kielen oppimiseen.

Teemme vihreää jälleenrakentamista

Koronan jälkeen maailma ei tule olemaan ennallaan. Teemme nyt valintoja siitä, miten rakennamme sen uudelleen. Teemme vihreää jälleenrakennusta, jotta työpaikkoja syntyy kestävällä tavalla.

estämme konkurssiaaltoa

Koronakriisi ei ole koetellut kaikkia aloja tasapuolisesti. Estämme tuilla konkurssiaaltoa, jotta 90-luvun laman virheet eivät toistuisi.

tuemme mielenterveystyötä

Moni on joutunut koville koronakriisin vuoksi. Tuemme työttömien työkyvyn vahvistamista sekä työpaikkojen valmiutta tukea työntekijödien mielenterveyttä.

Lue lisää >


Lista on päivitetty 26.5.2021