Saavutukset

VIHREÄT HALLITUKSESSA
Koronakriisin jälkeen Suomi on nostettava taas jaloilleen. Olemme tekemässä hallituksessa reilua muutosta. Torjumme ilmastonmuutosta ja vähennämme eriarvoisuutta, jotta Suomesta tulee ympäristölle ja ihmisille kestävä.

Ilmasto

Vihreät on hallituksessa, jotta Suomi tekee oman osansa torjuakseen ilmastonmuutosta. Hallitus on asettanut tavoitteeksi Suomen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Suomen ilmastopaneeli arvioi keväällä 2021, että Suomen päästöt vähenivät jopa nopeammin kuin tavoite edellyttää. Olemme päättäneet tiestä hiilineutraaliuteen ja seuraavaksi ilmastotutkijat arvioivat, tarvitaanko vielä lisää toimenpiteitä, jotta voimme varmistaa, että Suomi on hiilineutraali 2035.

ilmastotyö

Päätimme syksyn 2021 budjettiriihessä ilmastopaketista, jolla on mahdollista rakentaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotoimia tehdään ensi vuonna puolen miljardin euron edestä. Vihreille oli tärkeää, että tavoitteiden lisäksi myös valitut toimet ovat uskottavia ja riittäviä. Siksi paketti tullaan vielä arvioimaan tutkijoiden ja asiantuntijoiden voimin.

Teemme Suomen historian suurimman panostuksen ilmastotoimiin, joka vähentää ilmastopäästöjä jopa yli kuudella prosentilla. Miljardin euron lisäsatsaukset ilmastotoimiin auttavat meitä irrottautumaan fossiilisesta energiasta ja rakentamaan hiilineutraalia hyvinvointivaltiota

Nyt rakennamme raiteita

Panostamme nopeisiin raideyhteyksiin Helsingistä Turkuun ja Tampereelle, joka nopeuttaa koko pääradan liikennettä sekä henkilöliikennettä Oulusta Tukholmaan. Edistämme myös itäisen Suomen yhteyksiä nopeuttavaa itärataa ja selvitämme lähijunaliikenteen kehittämistä eri puolilla Suomea. Raideliikennettä kehittämällä vähennetään Suomen ilmastopäästöjä ja helpotetaan liikkumista koko maassa.

NYt puolitamme turpeen päästöt

Aloitamme turpeen energiakäytön alasajon. Turpeen verotus on lähes kaksinkertaistettu ja turpeelle otetaan käyttöön lattiahintamekanismi, joka takaa että turpeen käyttö vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä. Samalla turvealan työntekijöitä ja yrittäjiä tuetaan luopumaan turvetuotannosta ja vaihtamaan elinkeinoa.

Lue lisää >


Luonto

Vihreät on hallituksessa suojelemassa yhteistä luontoamme ja turvaamassa sen monimuotoisuutta. Luonnonsuojelun rahoitus ei ole koskaan ollut näin korkealla tasolla. Luontokato ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat yhtä keskeisiä kriisejä kuin ilmastonmuutoskin. Tällä hallituskaudella voimme kääntää kehityksen suunnan.

Historiallinen panostus luonnonsuojeluun

Hallitus satsaa 100 miljoonaa euroa vuosittain lisää luonnonsuojeluun. Tämä on historiallisen suuri panostus, jonka avulla voidaan torjua pitkään jatkunutta luontokatoa ja turvata luonnon monimuotoisuutta.

Suojelemme tuhansia hehtaareja suota

Suojelemme ja ennallistamme soita, hoidamme perinnebiotooppeja ja kunnostamme lintuvesiä Helmi-elinympäristöohjelmalla. Teemme toimia myös esimerkiksi lehdoissa, valkoselkätikkametsissä, rannoilla ja paahdeympäristöissä. Samalla hillitsemme ilmastonmuutosta ja autamme satoja uhanalaisia lajeja. Vuoteen 2030 asti ulottuvalla ohjelmalla aiomme suojella, ennallistaa, kunnostaa ja hoitaa kymmeniä tuhansia hehtaareja arvokkaita elinympäristöjä.

Luonto on suomalaisille rakas. Perustamme uusia kansallispuistoja ja luonnonsuojelualueita, joilla pysäytetään luontokatoa ja mahdollistetaan ihmisten virkistyminen luonnon keskellä. Elokuuhun 2021 mennessä olemme suojelleet jo yli 25 000 hehtaaria arvokasta luontoa. Lisätietoja: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Nyt suojelemme metsiä

Metsä on koti tuhansille lajeille. Lisäämme metsiensuojelun rahoitusta. Olemme ensimmäistä kertaa laajentaneet vapaaehtoisen metsiensuojelun myös Pohjois-Suomeen.

Lue lisää >


Koulutus

Vihreät on hallituksessa rakentamassa maailman parasta koulua. Jokaisen lapsen ja nuoren on pysyttävä mukana, eivätkä oppimiserot saa revetä. Tämä tarkoittaa sitä, että satsauksia tehdään kaikille koulutusasteelle varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja koulutuksen saavutettavuutta eri taustoista tuleville vahvistetaan.

Tuemme lasten ja nuorten hyvinvointia

Koronakriisi ei ole kohdellut suomalaisia tasa-arvoisesti. Erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen, jotta eriarvoisuus ei kasva pysyvästi. Olemme kaventaneet hyvinvointi- ja oppimisvelkaa kestävästi säätämällä sitovasta oppilashuollon mitoituksesta, puuttumalla kiusaamiseen sekä tukemalla kuntia tasa-arvon ja oppimisen tuen vahvistamisessa.

Lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja

Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden kouluttautua ja rakentaa omanlaistaan urapolkua.  Lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja. Vihreille on tärkeää, että helpotamme myös opiskelijoiden ja tutkijoiden maahan tuloa ja työllistymistä ottamalla tulevaisuudessa käyttöön D-viisumi sekä pidentämällä oleskelulupia.

Palautimme lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen

Ensimmäisten vuosien merkitys lapsen koulutiellä on keskeinen. Palautimme lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen, pienensimme ryhmäkokoja, lisäsimme lasten saamaa tukea ja alensimme varhaiskasvatusmaksuja.

Laajennamme oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen asti

Pelkällä peruskoululla ei pärjää enää työelämässä. Laajensimme oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen asti. Samalla teimme toisen asteen suorittamisesta maksutonta ja lisäsimme nuorten saamaa tukea ja ohjausta.

Lue lisää >


Tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Vihreät on hallituksessa edistämässä tasa-arvoa ja turvaamassa ihmisoikeuksien toteutumisen. Perhe- ja työelämässä on vielä paljon sukupuolittuneita rakenteita purettavaksi. Edistämme hallituksessa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista esimerkiksi parantamalla turvapaikanhakijoiden oikeuksia.

Uudistamme perhevapaat

Toteutamme tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen. Vihreät ovat pitkään tavoitelleet sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää perhevapaajärjestelmää. Nyt tämä hallitus tekee siitä totta.

Lisäämme suostumuksen kunnioittamisen seksuaalirikoslakiin

Seksi ilman suostumusta on väkivaltaa ja vain kyllä tarkoittaa kyllä. Uudistamme seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön suostumusta kunnioittavaksi.

Ulkomaalaislakiin ja oikeusapulakiin on vuosina 2015–2019 tehty muutoksia turvapaikanhakijoiden oikeusavun ja valitusaikojen osalta. Niillä käytännössä kavennettiin turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Nyt korjaamme nämä ihmisoikeuksien toteutumisen uhanneet kiristykset.

Perustamme naisiin kohdistuvan ‌väkivallan ‌raportoijan ‌tehtävä‌n.‌ ‌Raportoija ‌seuraa ‌keskitetysti ‌ja ‌laajasti ‌naisiin ‌kohdistuvan ‌väkivallan ‌ja perheväkivallan vastaisia toimia ‌ja ‌ihmisoikeusvelvoitteiden ‌toteutumista ‌sekä‌ ‌raportoi niiden ‌edistymisestä‌ ‌ja ‌ongelmista.‌

Lue lisää >


Eriarvoisuus ja hyvinvointi

Vihreät on hallituksessa, jotta eriarvoisuutta vähennetään ja kaikille turvataan yhtäläiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa. Hallitus on sitoutunut kaventamaan tuloeroja, vähentämään köyhyyttä ja lisäämään kaikkien ihmisten hyvinvointia. Toimiva hyvinvointivaltion turvaverkko ja julkinen terveydenhoito tuovat ihmisille turvaa epävarmoinakin aikoina.

Korotimme perusturvan tasoa ja pienimpiä eläkkeitä

Kenenkään ei pitäisi joutua miettimään, onko ensi viikolla varaa ruokaan tai lääkkeisiin. Köyhyyden vähentäminen on aivan yhtä ajankohtaista kuin ennenkin. Korotimme perusturvan tasoa ja pienimpiä eläkkeitä.

Uudistamme asiakasmaksuja

Poistamme hoitajien vastaanottojen maksut ja alennamme muita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Omasta terveydestä huolehtiminen ei saa olla vain hyvätuloisten etuoikeus.

Tuemme lapsiperheitä

Lasten ja perheiden hyvinvoinnilla on kauaskantoiset vaikutukset. Tuemme lapsia ja perheitä esimerkiksi tuomalla kaikki perhepalvelut saman katon alle perhekeskuksiin.

Teimme yhdenvertaisemman hoitoon pääsyn ja kaikkialla Suomessa yhteinäiset hoitopolut turvaavan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen. Uudistusta on valmisteltu 15 vuotta ja vihdoin tämä hallitus vei sen maaliin. Hyvinvointivaltiossa jokaisen on saatava hoitoa ja hoivaa.

Lue lisää >


Työllisyys

Vihreät on hallituksessa, jotta Suomeen syntyy kestävällä tavalla uusia työpaikkoja. Erityisesti koronakriisin vuoksi on huolehdittava muun muassa osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työelämään. Työtä syntyy parantamalla palveluita, purkamalla kannustinloukkuja ja lisäämällä maahanmuuttoa. Hallitus on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön työllisyysasteen nostamiseksi tekemällä päätöksiä, joilla voidaan saavuttaa arviolta 80 000 lisätyöllistä. Hallituksen tavoitteena on, että vuosikymmenen puolivälissä työllisyysaste on 75%.

Sujuvoitamme työperäistä maahanmuuttoa

Työperäinen maahanmuutto liittyy keskeisesti Suomen työvoiman riittävyyteen, huoltosuhteeseen ja taloudelliseen elinvoimaan. Sujuvoitamme työperäistä maahanmuuttoa, jotta tänne on helppo tulla. Parannamme myös kotouttamispalveluja ja mahdollisuuksia suomen tai ruotsin kielen oppimiseen. Teimme päätöksen d-viisumin käyttöönotosta, joka nopeuttaa maahanpääsyä. Parannamme myös kotouttamispalveluja ja mahdollisuuksia suomen tai ruotsin kielen oppimiseen.

Teemme vihreää jälleenrakentamista

Koronan jälkeen maailma ei tule olemaan ennallaan. Teemme nyt valintoja siitä, miten rakennamme sen uudelleen. Teemme vihreää jälleenrakennusta, jotta työpaikkoja syntyy kestävällä tavalla.

estämme konkurssiaaltoa

Koronakriisi ei ole koetellut kaikkia aloja tasapuolisesti. Estämme tuilla konkurssiaaltoa, jotta 90-luvun laman virheet eivät toistuisi.

tuemme mielenterveystyötä

Moni on joutunut koville koronakriisin vuoksi. Tuemme työttömien työkyvyn vahvistamista sekä työpaikkojen valmiutta tukea työntekijödien mielenterveyttä.

Lue lisää >


Listaa on päivitetty 28.10.2021