Õiglus, valikuvabadus, kliimavastutus


Rohelise Liidu munitsipaliteedivalimiste programm 2008
Vastu võetud volikogu koosolekul 24.2.2008

Roheliste poliitika valdades tugineb järgmistele suundumustele:

 • kliimavastutus on kõigi kanda
 • looduse mitmekesisus ja loomakaitse on ka valla asi
 • uusi aatomielektrijaamu ja uraanikaevandusi ei vajata
 • avaliku sektori teenused suurendavad heaolu
 • valdadel tasub investeerida tervisesse – mitte maksta haiguste eest
 • vanematele kuulub vabadus valida oma lapse päevahoiuvorm
 • tasemel põhikool on võrdõiguslikkuse tagatis
 • vallad peavad olema tublid tööandjad
 • vallaelanikel peab olema võimalus ühistes asjades kaasa rääkida
 • vaesust saab kaotada ja ükskõiksust võita
 • vähemuste õigusi peab julgema kaitsta
 • võrdsuse edendamine on ka valdade ülesanne
 • kõige paremini tulevad toime sallivad, mitmekülgsust toetavad vallad

Maailma muudetakse valdades


Vallad – see oleme meie ja võim neis kuulub meile kõigile. Kui muudama valda, muudame maailma. Vallaelanike poolt valitud volikogudes otsustatakse, milline saab olema meie tulevik.

Kohalikel omavalitsusvalimistel on kõne all lasteaiad, koolid, tervisekeskused, raamatukogud, teatrid, kontserdisaalid, asumid, tänavad, pargid, sadamad ja spordirajatised. Vallal on suur vastutus ka selles, kas ühistransport paraneb, kuhu ja milliseid kortereid ehitatakse ja kas naabrusse tuleb uraanikaevandus või prügipõletustehas.

Rohelised soovivad tuua kohalikku poliitikasse julgust, sirgeseljalisust ja ausaid, avatud mängureegleid. Poliitikas vajatakse suuri eesmärke ja loovust. Vajatakse võimet kinni haarata asjadest, millede parandamine tundub võimatu. Vajatakse tegemise rõõmu, uusi toimimisviise – ja uusi inimesi.

1. Kliimatalgutes sammu võrra ees


Õhuheitmed sünnivad paljudest kohalikest tegevustest. Vallad ja meie, vallaelanikud, võime oma valikutega vähendada heitmeid, toetada või toota taastuvat energiat, ennekõike aga energiat kokku hoida. Rohelised on esitanud ja esitavad kaugemale ulatuvaid algatusi ilmastikukaisteks kui teised erakonnad. Rohelisem vald rakendab praktilisi lahendusio kliimamuutust põhjustavate heitmete vähendamiseks. Soovime jätta hea elu eeldused ja puhta elukeskkonna ka järeltulevatele põlvedele.

Toetame taastuvenergia osakaalu suurendamist valla oma ettevõtetes. Vallad peavad toetama energiasäästlikku elamist ja loobuma kulukast otseküttest elektri ja õliga. Ilmatikukaitset edendavad valdkonnad kasvavad praegu iseäranis kiirelt. Rohelisemas vallas tekib töökohti keskkonnatehnoloogia, energiataimekasvatuse ja teeninduse valdkonnas.

Ühistransport peab toimima kõikjal; see ei saa piirduda vaid vallapiiridega. Vajatakse piirkondlikke ja maakondlikke ühistranspordi ametnikke parandama ühisliiklust kogu maal. Toetame lisarahastust rööpmeliiklusele, mis annab vähe heitmeid.. Soovime suurendada ühistranspordi ulatust, alandada piletihindu ja muuta avaliku sektori liiklusvahendid mugavaks, kiireks ja turvaliseks. Ka jalgrattasõidu ja jalgsikäimise võimalusi tuleb parandada.

Meie, rohelised, suhtume tulevikku tõsisemalt ja ettearvestavamalt, kui sellega üksikpunkte koguvas poliitikas - rääkimata kvartalimajandusest – harjunud ollakse. Liiklusummikud ei lõpe teid ja parkimisplatse ehitades, kuid ummikumaksuga saaks neid vähendada küll.
Vald võib vähendada asjatut liiklemist, heitmeid ja kulutusi, planeerides mõnusaid tiheasustusi olemasolevate asumite või teeninduse lähedale või ühistranspordimarssruutide veerele. Maakasutust, asumist ja liiklust tuleks korraldada piirkondlikult, et kogukondlikud struktuurid ei hajuks.

Kliimamuutus ei ole ainus keskkonnaprobleem. Ilmastikumuutuse varjus ei tohiks langetada keskkonda muul viisil hävitavaid otsusesid. Looduse mitmekesisust, kaitsealasid ja muid väärtuslikke loodusalasid tuleb hoida.

Kultuurmastikke või lähiümbruse hubasust ja tohi rikkuda.
Vallad peavad hoolitsema metsakaitse eest oma maadel.
Linnade tiheehituseski tuleb säilitada haljasalasid elanike lähilõõgastusaladeks. Randu tuleb jätta ühisteks värskenduspaikadeks. Rohelisemas vallas keskkonnakahjusid ennetatakse. Jäätmeid tekib vähe ja need suunatatakse taaskasutusse võimalikult täpselt. Kõigis vallahangetes arvestatakse keskkonna ja eetiliste vaatepunktidega, näiteks soosides lähitoidusaadusi, mahetooteid ja ausa kaubanduse tooteid.

Valdade vastutusel on ka hoolitseda tõhusa ja ressurssidega piisavalt kaetud loomakaitsejärelvalve eest.

2. Teenused, haridus ja kultuur parandavad elukvaliteeti


Rohelised otsivad värskeid ja loovaid lahendeid inimest hüveolu edendamiseks ja halvaolu vähendamiseks. Probleemide ennetamine vähendab inimlikke kannatusi ja on sageli odavam kui kahjude heastamine.

Rohelised pooldavad häid avalikke teenuseid, sest need loovad võrdsust ja parandavad elukvaliteeti. Ka on rohelised valmis uuendama teenuseid, kui vajadused muutuvad. Teenused peavad toimima paindlikult, sest abivajajatel ei pruugi olla valikut ja vallaelanikel on erinevad tarbed. Näituseks vanuritele osutatavad teenused sobiks sageli viia koju kätte – mitte aga vanureid vanadekodudesse. Piisavad isiklikud teenused ja tõkketu tegevusümbrus võimaldavad invaliididele ja vanuritele iseseisva elu.

Rohelises vallas võib makse tõsta heade teenuste ja elanike heaolu tagamiseks.

Kooliväsimust ja koolist eemalejäämist tuleb tõkestada koolitervishoiutöötajate, -psühholoogide ja -kuraatorite kaasabil. Väikerühmad lasteaedades ja koolides on mõnna investeering. Vaimse tervise üles öeldes peab abi saama viivitamatult. Valdadel on keskne roll nii võrdsuse kui tervise edendamisel. Arvesse võtta tuleks kõigi otsuste tervisemõjusid.

Elukvaliteeti näitab ka vabadus valida näiteks erinevate päevahoiu- ja koolivormide vahel. See tähendab ka ressurssidega hästivarustatud põhikooli ja gümnaaasiumi, mõistlikku kutse- ja lepingõppekoolitust ning tasuta kõrgkoole.

Valdades peab leiduma muudki kui vaid kauplus ja töökoht. Kõigis valdades peab olema vaba mittekaubanduslikku ruumi: raamatukogusid, sõltumatute teatritruppide ja bändide proovi- ja esinemisruume, tantsusaale, elanike kogunemis- ja harrastuspaiku.

Igaühel peab olema õigus õiglase hinnaga elamispinnale. Rohelised väärtustavad erinevaid asumeid ja asumisvorme ning mõnukat lähiümbrust. Rohelised soovivad säilitada vanu väärtehitisi, luua kõrgetasemelist arhitektuuri ja parendada ehitamise kvaliteeti.

3.Võrdõiguslikus vallas saab elamisviisi valida ise


Rohelises vallas kedagi ei diskrimineerita näiteks soo või ea tõttu. Üheväärses vallas antakse samad võimalused ja õigused nii sisserändajaile, keele-, kultuuri-, soo- ja sekuaalvähemustele nagu põhielanikkonnalegi. Kõiki eluviise, millega ei riivata teiste õigusi, tuleb sallida. Roheline vald teostab võrdpalgalisuse põhimõtet, hindab oma otsuste soolisi mõjusid, palkab naisi juhtivatele kohtadele ja võtab endale vastutuse lähisuhtevägivalla takistamiseks.

Rohelised toetavad inimeste võimalust valida soovitud asumisviis. Kõik ei soovi elada eramus, ehkki paljud küll. Kõik ei tunne end hästi linnades, aga paljud küll. Linnades on tähtis teostada segundavat korteripoliitikat. Oluline on, et kõik inimesed, nii puuetega, eakad kui lapsevankreid lükkavad saaksid liikuda ja toimida tänavatel, hoonetes, liiklusvahendeis takistamatult.

Kõigil on õigus oma keele ja kultuuri säilitamisele. Immigrantidele tuleb anda isiklik õigus keelekoolituseks.

Rohelised toeatavad kogukondlikkust. Kedagi ei saa jätta üksi tema muredesse. Üksiolust võib saada väge – linna vabadusest või maakoha rahust -, kuid sellest võib kujuneda ka taak näiteks lahkumineku, elukohamuutuse või pensionilemineku tulemusel.

Õiglase heaoluriigi eelduseks on sotsiaalkindlustus. Roheliste poolt esitatav põhisissetulek aitab toime tulla tänases katkendlikus tööelus, vähendab sotsiaalkindlustusega seotud inimeste jooksutamist ja muudab väikestegi lisateenistuste hankimise tasuvaks. Põhisissetulek vabastab valla sotsiaaltöötajate aega inimeste ja pereda aitamiseks.

4. Roheline vald on avatud ja julge kodanikekogukond


Majanduslikud taustasidemed ei dikteeri roheliste poliitikat – mis annab neile vabaduse hinnata otsustatavaid asju vallaelanike vaatenurgast. Me ei ole istunud samadel usaldustoolidel ühe erakonna või siis mitme tugeva otsustaja poolt juhitud valdades sugupõlvest teise – ma tahame avada vallad ka tavaliste inimeste taotlustele ja soovidele.

Ettevõtljasõbralik roheline vald toetab ettevõtlust aktiivselt, võrdselt ja läbinähtavalt.

Vallapiirid ei tohi muuta inimeste argipäeva tülikamaks. Roheliste meelest valdu võib ühendada, kui tegusa teeninduse turvamine ja keskkonnasõbralik planeerimine seda nõuavad.

Soomes puudub maakonnatasandi demokraalik võim. Praltikas on valdade kohal ja nende vahel moodustunud vallaliitude tihnik, kus valdadevaheliste lepingute lõngaviht peidab poliitilised vastutajad. Rohelised toetavad valimistel valitud maakonnavolikogusid.

Vallad on olulised tööandjad, kes peavad vastutama oma töötajate ees.. Vallad peavad lobuma näiteks paljude naiskesksete ametite nagu õpetajad, kooliabilised ja kasvatajad jupitööst. Tööandja, kes annab suveks kinga, ei edene konkurentsis väheneva tööjõu pärast.

Roheliste meelest kõigil, ka lastel ja noortel, peab olema võimalus mõjutada koduvalla, -linnaosa või -küla asju. Otsustamises tuleb kuulda võtta elanikeühendusi, noortevolikogusid ning laste, puuetega inimeste ja vanuritenõukogusid. Vallad tuleb viia internetiajastusse: kodunurki peab saama planeerida või teenuste kohta tagasisidet anda netikogukonnas. Vallad peavad hoolitsema, et tiheasualadel on kõigi kasutuses avalik juhtmeta võrgustik. Vallad peavad arendama piiranguteta elektriteenuseid.

Rohelises vallas on kõik kogukonna võrdväärsed liikmed. Vähese sissetulekuga inimesed tulevad toime nüüdisest paremini, kui põhisissetulek moodustab põhimise turvavõrgustiku. Seda täiendavad koolid, lasteaoad, raamatukogud, tervisekeskused ja vabadus valda meeleparaseid teenuseid.

Vallad peaks investeerima inimesse. Vald on inimeste kogukond, mis tuleb muuta heaks paigaks, kus asuda, elada ja toimida.
Jaa sivu: