Hyväksytty puoluehallituksessa 12.11.2016 ja 13.5.2017, muokattu puoluehallituksessa 9.6.2017 (äänestysajan jatko)

1. Yleistä

Tämä dokumentti on Vihreä liitto r.p:n neuvoa-antavan jäsenäänestyksen vaalijärjestys puoluekokouksen 2017 puheenjohtajavaalia varten. Vaalijärjestyksessä säädetään jäsenäänestyksen käytännön toteutuksesta.

Vaalijärjestyksessä käytetään Vihreä liitto r.p:stä nimitystä puolue ja neuvoa-antavasta jäsenäänestyksestä nimitystä jäsenäänestys.

2. Vaalilautakunta

Puoluehallitus asettaa 1.4.2017 mennessä vähintään 3-jäsenisen vaalilautakunnan, jonka tehtävänä on jäsenäänestyksen valmistelu, toimeenpano ja valvonta tämän vaalijärjestyksen mukaisesti.

Vaalilautakunnalla on puheenjohtaja ja sihteeri. Vaalilautakunnan kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

3. Äänioikeus

Äänioikeus jäsenäänestyksessä on kaikilla puolueen jäsenyhdistysten jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2016 jäsenmaksun tai vuoden 2017 jäsenmaksun 15.5.2017 mennessä ja joiden jäsenmaksusta on tilitetty puolueen sääntöjen mukainen osuus puolueelle.

Äänioikeutettuja eivät kuitenkaan ole:

 • jäsenet, jotka ovat eronneet

 • jäsenet, jotka ovat jäsenmaksun maksamisen yhteydessä ilmoittautuneet ”sitoutumattomiksi jäseniksi” puoluekokouksen 2006 päätöksen mukaisella tavalla

 • jäsenet, jotka on erotettu yhdistyksestään jonkin muun perustellun syyn kuin maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 15.5.2017 mennessä. Perustelluksi syyksi katsotaan tässä loikkaus muuhun poliittiseen ryhmään tai huomattavan vahingon tuottaminen yhdistykselle.

Äänioikeutetuista jäsenistä kootaan äänioikeusluettelo. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeusluettelon kokouksessaan 22.5.2017 mennessä.

Äänioikeusluettelon vahvistamisesta tiedotetaan puolueen sähköpostilistoilla, foorumilla ja puolueen ilmoituksella Vihreässä Langassa 19.5.2017. Jäsenillä on tällöin jälkeen tilaisuus varmistaa, että heidän osoitetietonsa (äänestysmateriaalin postitusta varten) ovat äänioikeusluettelossa oikein, ottamalla yhteyttä puoluetoimistoon.

Jokaiselle äänioikeusluetteloon merkitylle arvotaan satunnaistunniste, jota käytetään jäljempänä kuvatulla tavalla.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni, jota käytetään tässä vaalijärjestyksessä jäljempänä kuvatulla tavalla. Ääni on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää tai käyttää kenenkään toisen puolesta.

4. Ehdokasasettelu

Jokaisella puolueen piirijärjestöllä ja puolueen sääntöjen mukaisella valtakunnallisella liittojärjestöllä on oikeus asettaa ehdokkaita jäsenäänestykseen. Lisäksi ehdokkaan voi asettaa vähintään kaksi puolueen jäsenyhdistystä, joiden jäsenenä on yhteensä vähintään 50 äänioikeutettua jäsentä.

Ehdokkaan asettamiseen tarvitaan kunkin ehdokkaan asettamiseen osallituvan yhdistyksen kokouksen päätös sekä ehdokkaan suostumus.

Ehdokasasettelu päättyy sunnuntaina 7.5.2017. Ehdokkaan tulee antaa suostumuksensa ehdolle asettumiseen viimeistään tuona päivänä. Suostumus tulee antaa joko kirjallisesti (vaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella tai vastaavat tiedot sisältävällä vapaamuotoisella ilmoituksella) tai suullisesti puoluehallituksen tai puoluevaltuuskunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen ilmoitus ehdokkaan asettamisesta tehdään kirjallisesti vaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella tai pöytäkirjaotteella yhdistyksen kokouksesta tai vastaavat tiedot sisältävällä vapaamuotoisella ilmoituksella.

Yhdistyksen tulee ilmoittaa puoluetoimistolle ehdokkaan asettamisesta ja ehdokkaan suostumuksestaan maanantaihin 8.5. klo 14 mennessä. Varsinainen kirjallinen ilmoitus ja ehdokkaan suostumus on toimitettava puoluetoimistolle viipymättä, kuitenkin viimeistään keskiviikkona 10.5. klo 14.

Vaalilautakunta vahvistaa ehdokkaat kokouksessaan keskiviikkona 10.5.2017. Jos vaalijärjestyksen mukaisella tavalla asetettuja ehdokkaita on vain yksi, vaalilautakunta toteaa, että jäsenäänestystä ei ole tarpeen järjestää.

Jos asetettuja ehdokkaita on useampia kuin yksi, vaalilautakunta arpoo näille ehdokasnumeroiden järjestyksen. Ensimmäiseksi arvottu ehdokas saa ehdokasnumerokseen kakkosen (2), toiseksi arvottu kolmosen (3) jne.

5. Vaalitapa

Jos asetettuja ehdokkaita on kaksi, jäsenäänestys suoritetaan yksinkertaisena enemmistövaalina, jossa enemmän ääniä saanut voittaa.

Jos asetettuja ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, noudatetaan seuraavassa kuvattua nk. siirtoäänivaalitapaa:

 1. Äänestäjä merkitsee ehdokkaat äänestyslippuun haluamassaan järjestyksessä: parhaaksi katsomansa ehdokkaan ykköseksi, toiseksi parhaaksi katsomansa ehdokkaan kakkoseksi jne. Äänestäjä voi halutessaan merkitä äänestyslippuun myös vähemmän nimiä kuin vaalissa on ehdokkaita.

 2. Jokainen äänestyslippu lasketaan ääneksi sille ehdokkaalle, joka on merkitty lipussa ykköseksi.

 3. Jos joku ehdokkaista on merkittynä ykköseksi yli puolessa äänestyslipuista (ts. on saanut ehdottoman enemmistön äänistä), tämä voittanut vaalin.

 4. Jos kukaan ehdokkaista ei saa ehdotonta enemmistöä äänistä (ts. ole merkittynä ykköseksi yli puolessa äänestyslipuista), karsitaan pois vähiten ääniä saanut ehdokas.

 5. Jokainen tämän karsitun ehdokkaan saama äänestyslippu (=äänestyslippu, jossa on ko. ehdokas merkittynä ykköseksi) siirretään ääneksi sille ehdokkaalle joka on merkittynä lipussa kakkoseksi. (Jos äänestyslipussa ei ole merkitty ketään kakkoseksi, lippu siirretään syrjään.)

 6. Jos joku ehdokkaista on nyt saanut yli puolet annetuista äänistä, hän on voittanut vaalin.

 7. Jos kukaan ehdokkaista ei edelleenkään ole saanut enemmistöä äänistä, karsitaan pois jäljellä olevista ehdokkaista vähiten ääniä saanut. Jokainen tämän karsitun ehdokkaan äänestyslippu siirretään ääneksi lipussa seuraavana olevalle ei-karsitulle ehdokkaalle. Tämä toistetaan niin monta kertaa, että joku jäljellä olevista ehdokkaista on saanut ehdottoman enemmistön äänistä.

6. Vaalin toimeenpano

Jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on puolueen jäsenmaksurekisterissä, lähetetään äänestysmateriaali postitse maanantaihin 29.5. mennessä.

Henkilö, jonka osoite puuttuu puolueen jäsenmaksurekisteristä, voi tilata äänestysmateriaalin ilmoittamaansa kotimaan osoitteeseen ilmoittamalla asiasta puoluetoimistolle viimeistään maanantaina 5.6.2017 tai noutamalla äänestysmateriaalin henkilökohtaisesti puoluetoimistolta viimeistään perjantaina 9.6.2017 klo 14.00.

Edellytyksenä äänestysmateriaalin luovuttamiselle on, että henkilö kykenee riittävällä varmuudella osoittamaan henkilöllisyytensä ja että on äänioikeusluetteloon merkitty äänioikeutettu jäsen. Epäselvissä tapauksissa äänestysmateriaalin luovuttamisesta päättää vaalilautakunta.

Vaalilautakunta hyväksyy vaalissa käytettävät äänestysliput, äänestysohjeet sekä muun äänioikeutetuille toimitettavan materiaalin.

Äänestysmateriaaliin kuuluu äänestysohjeiden lisäksi:

 • äänestyslippu,

 • sisempi äänestyskuori, johon äänestyslippu suljetaan ja jossa ei ole äänestäjän yksilöivää tunnistetta

 • ulompi palautuskuori, jolla em. kuori lähetetään puoluetoimistolle ja johon on merkitty äänestäjän satunnaistunniste.

Äänestäjä merkitsee äänensä äänestyslippuun, sulkee tämän sisempään äänestyskuoreen ja postittaa tämän palautuskuoressa puolueelle.

Palautuskuori tulee postittaa viimeistään keskiviikkona 7.6.2017, jotta se ehtii perille määräaikaan mennessä. Postin ilmoittama käsittelyaika palautuskuorille on kolme työpäivää.

Palautuskuoren voi toimittaa myös henkilökohtaisesti puoluetoimistolle vaalilautakunnan määrittämälle vaalivirkailijalle. Kuorten viimeinen palautusaika on torstai 15.6.2017 klo 16.00.

Vain äänet, jotka ovat saapuneet palautuskuoressa puoluetoimistolle viimeistään torstaina 15.6. klo 16.00, lasketaan. Tämän jälkeen saapuvat palautuskuoret hylätään liian myöhään lähetettyinä.

Äänestäjällä on mahdollisuus varmistaa äänensä perillemeno tarkistamalla puoluetoimistolta, että hänen satunnaistunnisteellaan varustettu palautuskuori on saapunut perille. Vaalilautakunta päättää varmistuksen tarkemmasta toteuttamistavasta ja tarkistusmenettelystä annetaan ohjeet muiden äänestysohjeiden joukossa äänestysmateriaalissa.

7. Äänestyskuorien käsittely

Puoluetoimistolla säilytetään vaalilautakunnan tarkistamaa

(a) välivarastoa, johon palautuskuoret sijoitetaan odottamaan avaamista

(b) uurnaa, johon äänestyskuoret sijoitetaan palautuskuoren avaamisen jälkeen odottamaan ääntenlaskentaa.

Välivarastoa ja uurnaa säilytetään valvotuissa ja turvallisissa oloissa vaalilautakunnan tarkemmin päättämällä tavalla.

Puoluetoimistolla säilytetään myös äänioikeusluetteloa, jossa äänioikeutettujen nimet on korvattu heille arvotuilla satunnaistunnisteilla. Sama tunniste on merkitty kunkin äänestäjän saamaan palautuskuoreen.

Satunnaistunnisteet ja äänestäjät toisiinsa yhdistävää tietokantaa säilytetään erillisellä tietokoneella, joka ei ole kytköksissä muuhun vaalitoimitukseen eikä verkkoon, ja johon ei ole pääsyä muilla kuin vaalilautakunnalla.

Kun äänestäjän palautuskuori saapuu puoluetoimistolle, toteutetaan seuraavat toimet:

 1. Tarkistetaan, että seuraavat ehdot täyttyvät: (i) palautuskuoreen merkitty tunniste löytyy äänioikeusluettelosta, (ii) kyseistä tunnistetta ei ole mitätöity ja (iii) kyseisellä tunnisteella ei ole jo äänestetty.

 2. Jos em. ehdot eivät täyty, palautuskuori merkitään hylätyksi ja hävitetään vaalilautakunnan tarkemmin päättämällä menettelytavalla.

 3. Jos em. ehdot täyttyvät, palautuskuoreen merkitty tunniste merkitään äänioikeusluettelossa äänestäneeksi ja kuori siirretään vaalilautakunnan tarkastamaan lukittuun välivarastoon odottamaan siirtoa uurnaan.

 4. Äänien viimeisen postituspäivän (ke 7.6.) jälkeisenä maanantaina (12.6.) avataan palautuskuori ja sijoitetaan sisempi äänestyskuori uurnaan.

Vaalilautakunta antaa tarkemmat ohjeet välivaraston ja uurnan käsittelystä puoluetoimistolla.

Jos äänioikeutettu henkilö, jonka tunnistetta ei vielä ole merkitty äänestäneeksi, ilmoittaa viimeistään maanantaina 5.6.2017, ettei ole saanut postissa äänestysmateriaalia, hänen tunnisteensa mitätöidään ja hänelle lähetetään uusi äänestysmateriaali uudella tunnisteella henkilön ilmoittamaan kotimaan osoitteeseen. Vaihtoehtoisesti materiaalin voi noutaa henkilökohtaisesti puoluetoimistolta viimeistään torstaina 15.6.2017 klo 14.00

Jos äänioikeutettu henkilö, jonka tunniste on jo merkitty äänestäneeksi, vakuuttaa, että hän ei ole saanut äänestysmateriaalia, on pääteltävä, että joku muu kuin äänioikeutettu on saanut haltuunsa äänestysmateriaalin. Tällöin noudatetaan seuraavaa menettelyä:

 • Äänioikeutetun vanha tunniste mitätöidään. Mitätöidyllä tunnisteella merkitty palautuskuori haetaan välivarastosta, merkitään hylätyksi ja hävitetään vaalilautakunnan tarkemmin päättämällä menettelytavalla.

 • Äänioikeutettu saa uuden tunnisteen ja äänestysmateriaalin.

 • Äänioikeutetun tulee pyytää viimeistään maanantaina 5.6. puoluetoimistolta uutta äänestysmateriaalia postitse tai ilmoittautua henkilökohtaisesti puoluetoimistolle viimeistään torstaina 15.6. klo 14.00 ja noutaa uusi äänestysmateriaali.

Postitse toimitettava uusi äänestysmateriaali lähetetään äänioikeusluetteloon merkittyyn osoitteeseen, ellei äänioikeutettu kykene riittävällä varmuudella osoittamaan, että jokin toinen osoite on asianmukainen materiaalin toimitusosoite, johon lähetetty materiaali päätyy oikealle vastaanottajalle.

Edellytyksenä äänestysmateriaalin luovuttamiselle on, että henkilö kykenee riittävällä varmuudella osoittamaan henkilöllisyytensä ja että on äänioikeusluetteloon merkitty äänioikeutettu jäsen.

Palautuskuorten hylkäämistä, tunnisteiden mitätöintiä ja uuden äänestysmateriaalin luovuttamista koskevat epäselvät tapaukset ratkaisee vaalilautakunta.

8. Tuloksen laskeminen

Jäsenäänestyksen tuloksen laskemisesta vastaa ääntenlaskentakollegio, johon kuuluu vaalilautakunta sekä tarpeellinen määrä vaalilautakunnan nimeämiä muita ääntenlaskijoita.

Jäsenäänestyksen äänestysprosentin on oltava vähintään 50 %, jotta tulos laskettaisiin. Mikäli äänestyksen päättyessä torstaina 15.6. klo 16.00 ilmenee äänioikeusluettelosta, että äänioikeuttaan on käyttänyt alle 50 % äänioikeutetuista, suoritetaan tarkistuslaskenta. Jos tarkistuslaskennankin tulos osoittaa, että äänestysprosentti jää alle kynnysarvon, vaalilautakunta toteaa vaalin mitätöidyksi ja puoluekokoukselle ilmoitetaan asiasta. Mitätöidyn vaalin äänestyskuoret säilytetään kaksi viikkoa puoluekokouksen jälkeen, jonka jälkeen ne hävitetään, edelleen avaamattomina.

Mikäli äänestysprosentti on vähintään 50 %, ääntenlaskentakollegio suorittaa ääntenlaskun. Kollegio aloittaa laskennan puoluekokouksen avauksen jälkeen lauantaina 17.6.2017.

Kollegion työskentelyä varten varataan suljettu, rauhallinen tila, johon ei ole pääsyä muilla kuin kollegion jäsenillä ja jossa ei ole verkkoon kytkettyjä tietokoneita. Kollegion jäsenillä, vaalilautakunnan puheenjohtajaa ja sihteeriä lukuun ottamatta, ei tule olla ääntenlaskun aikana mukanaan matkapuhelimia tai muita viestintävälineitä. Kenenkään kollegion jäsenen ei tule ilmaista ääntenlaskun tuloksesta mitään kenellekään kollegion ulkopuoliselle ennen tuloksen julistamista.

Kollegion tehtävänä on

 1. laskea annettujen äänien määrä laskemalla äänestyskuoret

 2. avata äänestyskuoret ja ottaa esiin äänestysliput kuorista

 3. erotella hylätyt äänestysliput hyväksytyistä

 4. laskea vaalin tulos hyväksyttyjen äänten perusteella.

Äänestyslippu hyväksytään, mikäli siitä käy yksiselitteisesti ilmi äänestäjän tahto. Epäselvissä tapauksissa äänestyslipun hylkäämisen ratkaisee vaalilautakunta.

Jäsenäänestyksen tulos julistetaan puoluekokouksessa ensimmäisen mahdollisuuden tullen, kun kokouksen esityslista sen sallii. Kollegion tulee pysytellä ääntenlaskentatiloissa tuloksen julistamiseen asti, lukuun ottamatta vaalilautakunnan puheenjohtajaa ja sihteeriä, joiden tehtävä on huolehtia tuloksen julkistamisesta puoluekokoukselle.

Jaa sivu: