Ilmastonmuutos

Saavutuksemme hallituksessa
Saavutuksemme hallituksessa

Ilmastonmuutos

 • Laadimme yhdessä teollisuuden kanssa 13 toimialan vähähiilitiekartat. Esimerkiksi terästeollisuudessa vähähiili-investointeja ja -toimia on aikaistettu alkuperäisiin suunnitelmiin nähden.
 • Laadimme biokaasuohjelman, joka on osaltaan edistänyt biometaanin tuotannon kasvua viime vuosina. 
 • Lisäsimme uusiutuvien polttoaineiden osuutta dieselistä nostamalla jakeluvelvoitteen 34 prosenttiin ja ottamalla biokaasun mukaan velvoitteen piiriin.
 • Vahvistimme hiilinieluja. Esimerkiksi Metsähallitukselle laadittiin uudet omistajapoliittiset linjaukset, tuhkalannoituksen tukea turvemaille laajennettiin, annoimme tukea joutoalueiden metsitykseen sekä uudistimme metsänhoidon suosituksia. Turvepeltojen päästöjä vähennettiin vedenpinnan nostolla sekä perustamalla ilmastokosteikkoja. Ensi vaalikaudella toteutusta varten on laadittu selvitys maankäytön muutosmaksusta sekä metsälain muutostarpeiden arviointi ilmastonäkökulmasta. Lisätoimia vaaditaan tosin vielä paljon.
 • Otimme käyttöön vihreän siirtymän investointien kiihdytyskaistan, eli nopeutetun lupamenettelyn esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, vähähiilistä vetyä sekä hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä koskeville hankkeille.
 • Vauhditimme pk-yritysten, kotitalouksien ja taloyhtiöiden puhtaan teknologian investointeja valtion takaamilla energiaomavaraisuuslainoilla. Lainan voi saada esimerkiksi energiatehokkuusremonttiin, lämmitysjärjestelmän uusimiseen, aurinkopaneelien asentamiseen, vähäpäästöisen auton hankintaan tai latausinfran rakentamiseen.

Lue lisää Hiilineutraali Suomi 2035 -verkkosivulta.

Lista täydentyy hallituskauden edetessä.


LUe lisää saavutuksista:
 1. Ilmasto
 2. Luonto
 3. Koulutus
 4. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet
 5. Eriarvoisuus ja hyvinvointi
 6. Työllisyys